ປະກາດຜູ້ໂຊກດີກິດຈະກຳ Lao Telecom X MLBB Top Spender

0
190

ພ້ອມຮັບລາງວັນມູນຄ່າລວມ 10,000,000ກີບທັນທີ ?

? ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີປະກອບມີ

ລາງວັນທີ1:
ຊື່: ລິເກີ
ເບີໂທ: 020 545267XX
ພ້ອມຮັບ iPad 9th Gen, 256GB


ລາງວັນທີ2:
ຊື່: ອຸ້ມ
ເບີໂທ: 020 569447XX
ພ້ອມຮັບຕັ່ງເກມເມີ

ລາງວັນທີ3:
ຊື່: Jatuporn norjun
ເບີໂທ: 020 546559XX
ພ້ອມຮັບ ໂຕະເກມເມີ

Gaming Table.png

ລາງວັນທີ4:
ຊື່: Max
ເບີໂທ: 020 559999XX
ພ້ອມຮັບ ເພັດເກມ Mobile Legends 1,063ເພັດ

ລາງວັນທີ5: ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້, 66ລາງວັນ
ສາມາດກວດສອບລາຍຊື່ໄດ້ດ້ານລຸ່ມ

ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ
ລ/ດ ເບີຜູ້ໂຊກດີ ລາງວັນ
1 2059936429 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
2 2059469293 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
3 2056430972 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
4 2056689874 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
5 2058853088 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
6 2059959197 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
7 2055963453 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
8 2056481058 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
9 2055002505 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
10 2059255141 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
11 2056923197 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
12 2055977774 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
13 2054390654 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
14 2055099059 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
15 2058644370 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
16 2052988393 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
17 2054471469 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
18 2059732673 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
19 2058585992 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
20 2057555648 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
21 2056153645 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
22 2052611960 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
23 2055933094 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
24 2052163852 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
25 2055676633 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
26 2059423950 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
27 2058789763 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
28 2058071941 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
29 2058865299 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
30 2052388995 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
31 2059604175 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
32 2054902097 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
33 2058589443 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
34 2052164166 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
35 2054346549 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
36 2055128051 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
37 2058955418 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
38 2052616773 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
39 2058384258 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
40 2059125613 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
41 2054803421 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
42 2059792378 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
43 2052786813 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
44 2052616609 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
45 2056315303 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
46 2058993388 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
47 2058221179 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
48 2057021184 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
49 2057779959 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
50 2059935503 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
51 2059336688 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
52 2058085629 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
53 2056516803 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
54 2054865319 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
55 2059014444 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
56 2056740200 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
57 2054970804 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
58 2054137978 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
59 2059088830 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
60 2059915473 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
61 2058448423 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
62 2058403810 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
63 2058787979 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
64 2057709292 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
65 2058109779 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
66 2054608978 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້

ເຕີມເກມທີ່ນີ້ເລີຍ

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here