ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີກິດຍິ່ງເຕີມຍິ່ງໄດ້ Lao Telecom x MLBB Top Spender

0
217

?ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີກິດຍິ່ງເຕີມຍິ່ງໄດ້ Lao Telecom x MLBB Top Spender?

ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ Lao Telecom X MLBB Top Spender

ລາງວັນທີ1
ຊື່: Paeng Dalavone
ເບີໂທ: 020 570578XX
ພ້ອມຮັບ PlayStation 5

ລາງວັນທີ2:
ຊື່: Souphanthaly
ເບີໂທ: 020 543586XX
ພ້ອມຮັບ Nintendo Switch, 1 ລາງວັນ
Nintendo Switch
ລາງວັນທີ3:

ຊື່: ເບຍ ແສນອຸດົມ
ເບີໂທ: 020 545165XX
ພ້ອມຮັບລົດຖີບໄຟຟ້າ, 1 ລາງວັນ

ລາງວັນທີ4:

ຊື່: ອວນ ວັນນະໄທ
ເບີໂທ: 020 588414xx
ພ້ອມຮັບຕັ່ງເກມເມີ , 1 ລາງວັນ

ລາງວັນທີ5: ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້, 96 ລາງວັນ
ກວດສອບລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີດ້ານລຸ່ມເລີຍ

ເຕີມເກມທີ່ນີ້ເລີຍ

ລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ
ລຳດັບ ເບີໂທ ລາງວັນ
1 2057069669 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
2 2055367499 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
3 2058841404 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
4 2052528350 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
5 2052388995 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
6 2052761561 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
7 2077789539 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
8 2077297117 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
9 2056813336 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
10 2057402120 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
11 2056944707 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
12 2056562021 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
13 2054664378 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
14 2054991109 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
15 2054224363 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
16 2077690336 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
17 2052592980 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
18 2058333656 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
19 2054655932 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
20 2054526703 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
21 2055790621 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
22 2056683834 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
23 2054472898 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
24 2077515745 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
25 2059342725 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
26 2056684901 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
27 2054068233 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
28 2077963757 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
29 2052069671 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
30 2054121357 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
31 2059469293 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
32 2057783717 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
33 2059661059 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
34 2077744448 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
35 2058558486 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
36 2057781524 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
37 2056784646 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
38 2056296353 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
39 2059792378 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
40 2052164166 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
41 2057455214 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
42 2055999998 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
43 2054924534 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
44 2056617771 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
45 2052611960 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
46 2058701313 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
47 2056667733 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
48 2054137978 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
49 2056155766 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
50 2058085629 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
51 2078397526 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
52 2056363929 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
53 2054206876 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
54 2052458320 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
55 2055916331 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
56 2052290029 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
57 2055125875 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
58 2055247286 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
59 2056113739 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
60 2056655988 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
61 2077637572 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
62 2055712930 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
63 2054488086 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
64 2058413750 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
65 2054803114 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
66 2052988393 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
67 2076920037 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
68 2054868469 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
69 2056430972 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
70 2054799092 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
71 2054254478 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
72 2077642768 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
73 2056511646 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
74 2056530218 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
75 2076955665 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
76 2058581125 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
77 2059495499 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
78 2056481058 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
79 2054393541 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
80 2052670002 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
81 2058644370 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
82 2055285777 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
83 2058865299 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
84 2078675221 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
85 2055791978 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
86 2055430787 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
87 2057118336 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
88 2055246457 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
89 2059510965 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
90 2059642959 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
91 2076345556 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
92 2056419063 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
93 2052738233 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
94 2078958682 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
95 2054723914 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້
96 2052638781 ແພັກເກດດາຕາ 10GB/7ມື້

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here